Doelstellingen 

XING is een enthousiast popkoor met ambitie. De repetities zijn ter voorbereiding op latere uitvoeringen, concerten en shows. Een belangrijke doelstelling is om een aantal malen per jaar deel te nemen aan optredens en evenementen. 

Eisen aan de leden 

 • Van de leden verwachten wij dat zij over voldoende motivatie beschikken om deel te nemen aan repetities en uitvoeringen.
 • Aspirant-leden kunnen op proef 1 of 2 repetities bijwonen. Hieraan voorafgaand zal door de dirigent een stemscan worden afgenomen. Bij goedkeuring mag het aspirant-lid lid worden. 
 • De leden moeten bereid zijn om deel te nemen aan uitvoeringen, concerten en shows. 
 • Van de leden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van en akkoord zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement. 
 • Bij het aangaan van het lidmaatschap hebben de leden kennis genomen van en zijn de leden akkoord gegaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van XING.

Repetities 

 • XING repeteert elke week twee uur op maandagochtend met een pauze van 15 minuten. We verwachten dat de leden om 9.25 uur in repetitieruimte zijn om op tijd te kunnen beginnen. We praten voor, in de pauze en na de repetities niet over elkaar, maar met elkaar. 
 • Leden worden geacht bij alle repetities aanwezig te zijn, tenzij er sprake is van een omstandigheid die dit verhindert. Daarnaast wordt van de leden verwacht, dat zij thuis het materiaal oefenen als voorbereiding op de repetitie. 
 • Een lid, dat verhinderd is bij de repetitie aanwezig te zijn, kan per e-mail een bericht van verhindering sturen aan info@xing-assen.nl. Gemiste repetities worden niet gerestitueerd. 
 • Het koor maakt tijdens de repetities gebruik van de faciliteiten van de repetitielocatie. Meegebrachte consumpties zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan om tijdens de repetities zelf water mee te nemen. 
 • We volgen het advies van de overheid t.a.v. het weer. Bij code rood: geen repetitie, code oranje/geel: de repetitie gaat door maar is op eigen risico. 

Contributie 

Voor het lidmaatschap van XING zijn de leden contributie verschuldigd. De contributie wordt jaarlijks door de penningmeester voorgesteld tijdens de ALV en vastgesteld bij acclamatie.

De contributie wordt per kwartaal vooraf in rekening gebracht. Betaling geschiedt via automatische incasso. Indien een repetitie niet door kan gaan door overmacht (extreme weersomstandigheden, rampen), heeft het lid geen recht op restitutie.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan tegen het einde van een kwartaal en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.

Repertoire 

De nummers die XING zal instuderen en ten gehore zal brengen tijdens uitvoeringen, zijn voornamelijk pop, rock, soul, musical- en swing-genre. De dirigent bepaalt welke nummers door het koor worden ingestudeerd. De dirigent is de artistiek leider van het koor. De dirigent zal dan ook, in overleg met het bestuur, alle eindbeslissingen nemen inzake shows, concerten en optredens. We gaan niet in discussie met de dirigent. De artistieke eindbeslissing wordt echter altijd genomen door de dirigent. 

Arrangementen worden geschreven door een arrangeur of zullen door XING worden aangekocht. Van de leden wordt verwacht dat zij zelf de bladmuziek downloaden van de ledenpagina en dat zij zelf zorgen voor goed leesbare prints. De leden mogen de bladmuziek niet uitlenen, kopiëren of voor andere doeleinden gebruiken dan de repetities of uitvoeringen. 

Kleding 

We hebben, om aan iedereen recht te doen, een imago- en kleurstyliste benaderd. De kledingstijl van XING is “basis zwart met accenten van turkoois”.  Dat kan dan zijn:

 • helemaal zwart met turquoise ketting, horloge, armband
 • turquoise jurk met toevoeging met zwart vest/colbert, zwarte panty
 • turquoise broek met zwart blouse
 • dichte zwarte schoenen of laarzen (zolen ook zwart)
 • zwarte panty’s

Voor de zomer mogen blote benen en open schoenen, mits de nagels verzorgd zijn.

Per persoon is dat een ‘glijschaal’ van 30%-70%. (Heb je 30% zwart, dan kan 70% turquoise zijn of andersom). 

Tijdens uitvoeringen en generale repetitie dienen de leden kleding te dragen die door XING wordt voorgeschreven. Tijdens de repetities is de kledingkeuze vrij. 

Uitvoeringen / concerten / shows

We zingen staand tenzij er een medische reden is, waardoor dit niet mogelijk is. Dit in overleg met dirigent en bestuur.

Ziekte/afwezigheid dirigent 

Indien de dirigent niet zelf aanwezig kan zijn op de vaste repetitiedag, wordt er voor passende vervanging gezorgd of zal de repetitie worden verzet. Indien het niet mogelijk is om voor vervanging te zorgen of de repetitie te verzetten, worden de kosten van deze repetitie niet aan de leden gerestitueerd. 

Vakanties en feestdagen 

Er zijn geen repetities tijdens de zomervakantie, tijdens de kerstvakantie en op christelijke- en nationale feestdagen.Tijdens de overige schoolvakanties gaan de repetities door, mogelijk op een alternatieve locatie.

Communicatie 

Communicatie tussen het koor en de leden verloopt met name via het bestuur. Communicatiekanalen die gebruikt worden zijn de app-groepen, website, de ledenpagina, de pagina op Facebook en e-mail. Voor specifieke vragen of zaken van administratieve aard wordt de leden verzocht contact op te nemen met de secretaris: secretaris@xing-assen.nl. 

Privacy 

Leden moeten een privacyverklaring tekenen, zodat het fotomateriaal gebruikt kan worden voor de website, brochures, facebook en reclamedoeleinden. 

Versie 14 maart 2022